ORTASH

Nomenclature :: کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records …

بنابر این لازم بود که برای تعیین نام این این گونه از واژه تعیین کننده استفاده شود که با توجه به اندازه کوچک این گونه در مقایسه با بقیه گونه ها، از نام ویژه کرکس کوچک و نام کرکس مصری به عنوان نام دوم این گونه به کار رفت (اسکات و ادهمی 2006 و منصوری (1392). در دهه 1390 شمسی، در …

Asan Pardakht

Asan Pardakht